تاریخ شروع پوشش بیمه ای: عبارت است از تاریخ شروع پذیرش خطر توسط بیمه‌گر طبق قرارداد بیمه. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))