تاریخ تحصیل: تاریخی که واحد تحصیل‌کننده، کنترل واحد تحصیل‌شده را به دست می‌آورد. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

Acquisition date: The date on which the acquirer obtains control of the acquiree - IFRS 3 Business Combinations