بیمه زندگی: نوعی بیمه مرتبط با زندگی یا مرگ انسان است که بیمه‌گر نسبت به پرداخت وجوهی معین بر اساس رویداد مشخصی، اطمینان می‌دهد. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))