بیمه اتكایى غیرنسبى: نوعى بیمه اتكایى است كه در آن بیمه‌گر اتکایی در قبال دریافت حق بیمه، تعهد می‌کند تمام یا بخشى از خسارت مازاد بر سقف از پیش تعیین شده را جبران كند. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))