بكارگیری با تسری به آینده در رابطه با تغییر در رویه حسابداری و شناخت اثر تغییر در برآورد حسابداری، به ترتیب، عبارت است از:

  • الف. بكارگیری رویه حسابداری جدید در مورد معاملات، سایر رویداد‌ها و شرایط واقع‌شده پس از تاریخ تغییر رویه؛ و
  • ب. شناسایی اثر تغییر در برآورد حسابداری در دوره‌های جاری و آتی متأثر از آن تغییر. (استاندارد حسابداری‌ 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات (مصوب 1397))

Prospective application of a change in accounting policy and of recognising the effect of a change in an accounting estimate, respectively, are: - IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

applying the new accounting policy to transactions, other events and conditions occurring after the date as at which the policy is changed; and
(a)
recognising the effect of the change in the accounting estimate in the current and future periods affected by the change.
(b)