برداشت‌: عبارت‌ است‌ از جداسازی‌ تولید كشاورزی‌ از دارایی‌ زیستی‌ یا پایان‌ دادن‌ به‌ فرایند زندگی‌ دارایی‌ زیستی‌. (استاندارد حسابداری‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ (مصوب 1382))

Harvest is the detachment of produce from a biological asset or the cessation of a biological asset’s life processes - IAS 41 Agriculture