بدهیهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بر درآمد قابل پرداخت در دوره‌های آتی است که از تفاوتهای موقتی مشمول مالیات ناشی می‌شود. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

Deferred tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences.- IAS 12 Income Taxes