در استاندارد 42   (IFRS 13):

بازار فعال: بازاری که در آن، معاملات دارایی یا بدهی، به دفعات و حجمی انجام می‌شود که برای ارائه مستمر اطلاعات قیمت‌گذاری كافی است. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

active market: A market in which transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis. - IFRS 13 Fair Value Measurement

در استانداردهای 26 و 32:

بازار فعال عبارت‌ است‌ از بازاری‌ كه‌ كلیه‌ شرایط‌ زیر را دارد:

  • الف. اقلام‌ مبادله‌ شده‌ در بازار متجانس‌ هستند،
  • ب‌. معمولاً خریداران‌ و فروشندگان‌ مایل‌ در هر زمان‌ وجود دارند، و
  • ج. قیمتها برای‌ عموم‌ قابل‌ دسترسی‌ است‌. (استاندارد حسابداری‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ (مصوب 1382)، استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))