اعضـا: شامل‌ كلیه‌ افراد اعم‌ از شاغلین‌، بازنشستگان‌ و مستمری‌بگیرانی‌ است‌ كه‌ از مزایای‌ طرح‌ بازنشستگی‌ بهره‌مند می‌شوند. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27 طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ (مصوب 1383))

Participants are the members of a retirement benefit plan and others who are entitled to benefits under the plan - IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans