اشتباهات دوره‌های‌ قبل عدم ارائه و ارائه نادرست در صورتهای مالی یك یا چند دوره قبل واحد تجاری، به دلیل ناتوانی در استفاده یا استفاده نادرست از اطلاعات قابل اتکایی است كه:

  • الف. در زمان تأیید صورتهای مالی برای انتشار در آن دوره‌ها، در دسترس بوده است؛ و
  • ب. بطور معقول، انتظار می‌رود برای تهیه و ارائه آن صورتهای مالی کسب و در نظر گرفته شده باشد.

چنین اشتباهاتی شامل آثار اشتباهات ریاضی، اشتباه در بكارگیری رویه‌های حسابداری، نادیده گرفتن یا تفسیر نادرست واقعیتها، و تقلب است. (استاندارد حسابداری‌ 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات (مصوب 1397))

Prior period errors are omissions from, and misstatements in, the entity’s financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse of, reliable information that:

was available when financial statements for those periods were authorised for issue; and
(a)
could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements
(b)

Such errors include the effects of mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, oversights or misinterpretations of facts, and fraud - IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors