ارزش نسبی فروش: نسبت ارزش فروش هر واحد ساختمانی به ارزش فروش مجموع واحدهای ساختمانی یک پروژه یا نسبت ارزش فروش هر پروژه به ارزش فروش مجموع پروژه‌ها. (استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))