ارزش فروش: بهای فروش برآوردی جاری یک واحد ساختمانی در وضعیت نهایی قابل فروش آن، در هر مقطع زمانی. (استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))