ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده: عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمینان‌ كافی‌ ندارد یا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمین‌ شده‌ است‌. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Unguaranteed residual value: That portion of the residual value of the underlying asset, the realisation of which by a lessor is not assured or is guaranteed solely by a party related to the lessor - IFRS 16 Leases