ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ شده عبارت‌ است‌ از:

  • الف. در مورد اجاره‌كننده‌: آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ یا شخص‌ وابسته‌ به‌ وی‌ تضمین‌ گردیده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمین‌ شده‌ حداكثر مبلغی‌ است‌ كه‌ می‌تواند تحت‌ هر شرایطی‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و
  • ب‌. در مورد اجاره‌دهنده‌: آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقیمانده‌ دارایی‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ یا شخص‌ ثالثی‌ تضمین‌ شده‌ است‌. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Residual value guarantee: A guarantee made to a lessor by a party unrelated to the lessor that the value (or part of the value) of an underlying asset at the end of a lease will be at least a specified amount - IFRS 16 Leases