ابزار مالی قابل ‌فروش به ناشر ابزار مالی است كه به دارنده آن، حق فروش به ناشر را در ازای نقد یا دارایی مالی دیگر، می‌دهد یا به خودی خود، با وقوع رویدادهای آتی نامطمئن یا فوت یا بازنشستگی دارنده آن ابزار، به ناشر بازگردانده می‌شود. (استاندارد حسابداری 36 ابزارهای مالی - ارائه (مصوب 1397))

A puttable instrument is a financial instrument that gives the holder the right to put the instrument back to the issuer for cash or another financial asset or is automatically put back to the issuer on the occurrence of an uncertain future event or the death or retirement of the instrument holder - IAS 32 Financial Instruments: Presentation