الزامات عمومی:  

 • یک قلم دارایی در چه صورتی به عنوان سرمایه‌گذاری شناسایی میشود؟
 • سرمایه‌گذاریها در شناخت اولیه به چه مبلغی اندازه‌گیری میشوند؟ (کدام مخارج را میتوان به بهای‌تمام‌شده آنها منظور کرد؟ اگر مابه‌ازاء غیرنقد باشد؛ یا اگر سرمایه‌گذاری‌ دربردارنده سود تضمین‌‌شده‌ یا سود سهام‌ تعلق‌‌گرفته‌ و دریافت‌نشده‌ باشد، چطور؟)
 • سرمایه‌گذاریها را بر چه مبنایی به جاری و بلندمدت طبقه‌بندی میکنیم؟
 • سرمایه‌گذاریها را بر چه مبنایی به سریع‌المعامله در بازار و سایر طبقه‌بندی میکنیم؟ (سه ویژگی کلیدی بازار فعال کدامند؟)
 • روشهای اندازه‌گیری ثانویه سرمایه‌گذاریها کدامند؟ (به چه مبلغی در صورتهای مالی واحد تجاری سرمایه‌گذار ارائه میشوند؟)
 • هنگام اندازه‌گیری ثانویه سرمایه‌گذاریها (در پایان دوره گزارشگری یا هنگام واگذاری)، تغییر مبلغ دفتری آنها در کدام حساب و کدام صورت مالی ارائه میشود؟
 • سرمایه‌گذاریها هنگام تغییر طبقه‌بندی (از جاری به بلندمدت و بالعکس) به چه مبلغی شناسایی میشوند؟
 • الزامات ارائه و افشای سرمایه‌گذاریها در صورتهای مالی کدامند؟ (شامل الزامات ارائه و افشای واحدهای تجاری وابسته، فرعی، مشارکتها، ترکیبهای تجاری، صورتهای مالی تلفیقی، و استاندارد 41)

  درباره واحدهای تجاری وابسته:  

 • سرمایه‌گذار در چه صورتی بر سرمایه‌پذیر نفوذ قابل‌ملاحظه دارد؟
 • مبلغ سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته را در صورتهای مالی جداگانه و صورتهای مالی مجموعه به چه روشی اندازه‌گیری میکنیم؟
 • برای اندازه‌گیری مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری به روش ارزش ویژه چه تعدیلاتی را باید (بیرون از دفاتر قانونی واحد تجاری) بر مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری انجام دهیم؟
 • نحوه اندازه‌گیری سرقفلی (یا سود خرید زیر قیمت)؟
 • حذف سود(زیان) تحقق‌نیافته معاملات با بالادستی و معاملات با پایین‌دستی؟
 • توقف روش ارزش ویژه؟ معافیت از روش ارزش ویژه؟

  درباره مشارکتها:  

 • واحد تجاری (سرمایه‌گذار) در چه صورتی بر سرمایه‌پذیر کنترل مشترک دارد؟ (مفاهیم کنترل جمعی و لزوم اجماع به چه معنی است؟)
 • مشارکت در چه صورتی مشارکت خاص و در چه صورتی عملیات مشترک است؟ (منابع اطلاعاتی مورد استفاده در این ارزیابی به ترتیب اولویت کدامند؟)
 • مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری در مشارکت خاص در صورتهای مالی مجموعه و صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری (سرمایه‌گذار دارای کنترل مشترک) به چه روشی اندازه‌گیری میشود؟
 • مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری در عملیات مشترک در صورتهای مالی واحد تجاری (سرمایه‌گذار دارای کنترل مشترک) به چه روشی اندازه‌گیری میشود

  درباره ترکیبهای تجاری:  

 • ترکیب تجاری چیست؟ سه روش متداول انجام آن؟
 • عناصر سه‌گانه کنترل؟ روش ارزیابی هر کدام؟
 • فعالیت تجاری چیست؟ (اگر داراییهای تحصیل‌شده و بدهیهای تقبل‌شده، یک فعالیت تجاری را تشكیل ندهند، چگونه شناسایی و اندازه‌گیری میشوند؟)
 • چهار گام اصلی روش تحصیل کدامند؟ (برای حسابداری ترکیبهای تجاری)
 • واحد تحصیل‌کننده کدامست؟
 • تحصیل معکوس و روش حسابداری آن چیست؟
 • تاریخ تحصیل چه زمانیست؟
 • داراییهای قابل‌تشخیص تحصیل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده، سرقفلی (یا سود خرید زیر قیمت) و منافع فاقد حق کنترل در ترکیبهای تجاری چگونه شناسایی و اندازه‌گیری میشوند؟
 • در ترکیبهای تجاری مخارج تحصیل چگونه شناسایی میشوند؟
 • مفهوم دوره اندازه‌گیری چیست؟ (تعدیلات دوره اندازه‌گیری چگونه انجام میشوند؟)
 • انواع مابه‌ازا ممکن در ترکیبهای تجاری کدامند؟
 • مابه‌ازا احتمالی چیست؟ و چگونه شناسایی و اندازه‌گیری میشود؟ (سه مصداق اصلی آن کدامند؟)
 • الزامات شناخت و اندازه‌گیری در ترکیبهای تجاری بدون انتقال مابه‌ازا چگونه رعایت میشود؟
 • الزامات حسابداری تهیه صورتهای مالی تلفیقی (در ترکیب تجاری به روش تحصیل) کدامند؟
 • موارد غیرمجاز (ممنوع) تهیه صورتهای مالی تلفیقی کدامند؟ (عناصر سه‌گانه و ویژگیهای چهارگانه واحدهای تجاری سرمایه‌گذاری؟)
 • موارد معاف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی کدامند؟ (ویژگیهای چهارگانه واحدهای تجاری فاقد ذینفع عمومی؟)
 • افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (استاندارد 41)
 • اندازه‌گیری ارزش منصفانه (استاندارد 42)
 • (دو استاندارد دیگری که الزامات آنها را باید در ارتباط با انواع مختلف سرمایه‌گذاریها رعایت کنیم)

در  مجموعه ویدئوهای آموزشی حسابداری سرمایه‌گذاریها (38 ویدئو | 18 ساعت) علاوه بر الزامات استانداردهای مربوط به سرمایه‌گذاریها به شرح فوق، الزامات حسابداری ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری در املاک نیز همراه با مثالهای متعدد و متنوع (اغلب در اکسل) آموزش داده شده‌است. به همین دلیل، در ارتباط با این موضوعات میتواند یک منبع آموزشی جامع برای حسابدار حرفه‌ای باشد.

این مجموعه ویدئوهای آموزشی را هم میتوانید به صورت جداگانه از این لینک: mohsen-ghasemi.com/ia و هم در قالب مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری (140 ویدئو | مجموعا 70ساعت) از این لینک mohsen-ghasemi.com/is تهیه کنید.