از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران و کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، ترجمه فارسی راهنمای ایزو 37000 حکمرانی سازمانها تحت عنوان ISO 37000 راهنمای حکمرانی سازمانها: توصیه‌هایی برای راهبری سازمانها منتشر شد. مسئولیت این ترجمه که در قالب 72 صفحه انجام شده‌است، بر عهده سارا مهربانی رئیس کمیته حاکمیت شرکتی اتاق ایران بوده است، و سید محمد عبادی بر انجام این ترجمه نظارت داشته است. (دانلود متن کامل)