سه الزام اصلی این استاندارد عبارتست از: الف) تعریف ارزش منصفانه؛ ب) تعیین چارچوب اندازه‌گیری ارزش منصفانه؛ و پ) الزام افشا درباره اندازه‌گیری ارزش منصفانه. این استاندارد، در مواردی کاربرد دارد که دیگر استانداردهای حسابداری، اندازه‌گیری ارزش منصفانه یا افشا درباره اندازه‌گیری ارزش منصفانه (و اندازه‌گیریهای مبتنی بر ارزش منصفانه، مانند ارزش منصفانه پس از كسر مخارج فروش، یا افشا درباره آن اندازه‌گیریها) را الزامی یا مجاز کرده باشد (به استثنای موارد مشخص‌شده در بندهای 6 و 7).


در حال تکمیل...