بكارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ الزامی‌ است‌. همه صندوقهایی‌ كه‌ متولی‌ اجرای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ هستند، از جمله‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، صندوق‌ بازنشستگی‌ كشوری‌ و صندوقهای‌ شركتها و سازمانها مشمول‌ این‌ استاندارد هستند. طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ كه‌ شخصیت‌ حقوقی‌ جداگانه‌ای‌ ندارند نیز در صورت‌ گزارشگری‌ مستقل‌، مشمول‌ این‌ استاندارد هستند. الزامات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ در صورتی‌ برای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ كاربرد دارد كه‌ توسط‌ این‌ استاندارد جایگزین‌ نشده‌ باشد.


در حال تکمیل...