كاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اینكه‌ به‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ مربوط‌ باشد: الف) داراییهای‌ زیستی‌، و ب‌) تولید كشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌.


در حال تکمیل...