در راستای پروژه همگرایی استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، از ابتدای سال 1398 استاندارد حسابداری 1 «ارائه صورتهای مالی» (تجدیدنظرشده 1397 - مطابق IAS1) و استاندارد حسابداری 34 «رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات» (مصوب 1397 - مطابق IAS8) لازم‌الاجرا و جایگزین ویرایش قبلی استاندارد حسابداری 1 «ارائه صورتهای مالی» (مصوب 1379)، استاندارد حسابداری 6 «گزارش عملکرد مالی» (مصوب 1379) و استاندارد حسابداری 14 «نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری» (مصوب 1379) شد.