طبق اعلام نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی، که در قالب «پاسخ به پرسشهای فنی» شماره 124 مورخ 23 اسفند 1400، منتشر شده است؛ پاسخ پرسش مطرح‌شده در ارتباط با معیار «تفاوت با اهمیت» موضوع بند 33 استاندارد حسابداری شماره 11 «داراییهای ثابت مشهود» به شرح زیر پاسخ داده شده است (شرایط منجر به تجدیدطبقه‌بندی پیش از موعد و تغییر دوره تناوب تجدیدطبقه‌بندی)

پرسش: چنانچه ارزش منصفانه داراییهای تجدید ارزیابی‌شده تفاوت بااهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب 3 یا 5 سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟

پاسخ: با توجه به بند 33 استاندارد حسابداری 11 داراییهای ثابت مشهود «چنانچه ارزش منصفانه داراییهای تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استاندارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب 3 یا 5 ساله ایجاد می‌شود.»

به‌منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند 33 استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت بااهمیت، هنگامی روی می‌دهد که تفاوت تجمیعی در دوره تناوب، حداقل به 100درصد برسد. بر این اساس در شرایطی که پیش‌بینی شود تفاوت تجمیعی در دوره تناوب کوتاه‌تری به نصاب مذکور برسد، تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغیر دوره تناوب ضرورت دارد.

فایل اظهارنظر فوق در این پیوند در دسترس است.