كمك‌ دولت‌ ‌عبارت‌ از عملیاتی‌ است‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ كردن‌ مزیتهای‌ اقتصادی‌ برای‌ یك‌ واحد تجاری‌ یا گروهی‌ مشخص‌ از واحدهای‌ تجاری‌ در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ معین‌ انجام‌ می‌شود. از لحاظ‌ مقاصد این‌ استاندارد، مزیتهایی‌ كه‌ تنها به‌ طور غیرمستقیم‌ و از طریق‌ انجام‌ عملیات‌ مؤثر بر شرایط‌ عمومی‌ تجاری‌ فراهم‌ می‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زیربنایی‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ یا تحمیـل‌ محدودیتهای‌ تجـاری‌ بر رقبـا، جزء كمكهای‌ دولت‌ محسوب‌ نمی‌شود. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ (مصوب 1379))

Government assistance is action by government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria. Government assistance for the purpose of this Standard does not include benefits provided only indirectly through action affecting general trading conditions, such as the provision of infrastructure in development areas or the imposition of trading constraints on competitors - IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance