من از مهرماه 1398 به عضویت در شورای مدیریت PACT منصوب شدم. قبل از آن این مسئولیت را نداشتم. PACT یک شورای مدیریت (در جایگاه هیئت مدیره یا Board) دارد که متشکل از سه نماینده انجمن و سه نماینده دانشگاه صنعت نفت (مالکان PACT) است. از زمان تاسیس PACT (در سال 1382) جنابان آقایان غلامرضا سلامی، ابوالقاسم فخاریان و منصور شمس‌احمدی نمایندگان انجمن در آن شورا بودند. تا اینکه در دیماه 1393، شورای عالی انجمن مصوب کرد هیچ عضو شورای عالی همزمان عضو شورای مدیریت PACT نباشد. بنابراین، آقایان دکتر سعید جمشیدی‌فرد و دکتر مهدی مرادزاده‌فرد جایگزین آقایان ابوالقاسم فخاریان و منصور شمس‌احمدی شدند که آن زمان عضو شورای عالی انجمن بودند. نهایتا، در مهرماه 1398 نیز شورای عالی مصوب کرد به منظور برقراری ارتباط سیستماتیک بین دبیرخانه انجمن و PACT، همواره دبیرکل انجمن (هر کسی باشد) یکی از نمایندگان انجمن در شورای مدیریت PACT باشد. در اجرای آن مصوبه هم من جایگزین دکتر مرادزاده‌فرد شدم.