پیمان‌ مقطوع ‌‌پیمان‌ بلندمدتی‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پیمانكار با یك‌ مبلغ‌ مقطوع‌ برای‌ كل‌ پیمان‌ یا یك‌ نرخ‌ ثابت‌ برای‌ هر واحد موضوع‌ پیمان‌ كه‌ در برخی از موارد ممكن‌ است‌ براساس‌ موادی‌ خاص‌ مشمول‌ تعدیل‌ قرار گیرد، توافق‌ می‌كند. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (مصوب 1379))