پیمان‌ امانی‌ (پیمان‌ با حق‌الزحمه‌ مبتنی‌ بر مخارج‌) پیمان‌ بلندمدتی‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخارج‌ قابل‌ قبول‌ یا مشخص‌ شده‌ در متن‌ پیمان‌ به‌ پیمانكار تأدیه‌ و درصد معینی‌ از مخارج‌ مزبور یا حق‌الزحمه‌ ثابتی‌ نیز به‌ پیمانكار پرداخت‌ شود. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (مصوب 1379))