پیش‌دریافت‌ پیمان بخشی‌ از مبالغ‌ دریافتی‌ توسط‌ پیمانكار است‌ كه‌ كار مربوط‌ به‌ آن‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ نشده‌ است (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (مصوب 1379))