پروژه: تمام یا بخشی از واحدهای ساختمانی مورد اجرا در یک مکان جغرافیایی مشخص که یک مرکز انباشت مخارج را تشکیل می‌دهد. (استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))