واحد تجاری فرعی: واحد تجاری که توسط واحد تجاری دیگر کنترل می‌شود. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Subsidiary: An entity that is controlled by another entity. - IFRS 10 Consolidated Financial Statements