نرخ‌ ضمنی‌ سود تضمین شده‌ اجاره: عبارت‌ است‌ از نرخ‌ تنزیلی‌ كه‌ در آغاز اجاره‌، سبب‌ شود مجموع‌ ارزش‌ فعلی‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ و ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ دارایی‌ با ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ برابر شود. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Interest rate implicit in the lease: The rate of interest that causes the present value of (a) the lease payments and (b) the unguaranteed residual value to equal the sum of (i) the fair value of the underlying asset and (ii) any initial direct costs of the lessor - IFRS 16 Leases