نتیجه‌ عملیات‌ قسمت: عبارت‌ از درآمد عملیاتی‌ قسمت‌ پس‌ از كسر هزینه‌ عملیاتی‌ آن‌ است‌. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ (مصوب 1380))

Segment result: segment revenue minus segment expenses, before deducting minority interest - IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8 Operating Segments effective for annual periods beginning 1 January 2009)