ناخالص مبلغ دفتری یک دارایی بهای تمام شده آن دارایی یا سایر مبالغ جایگزین بهای تمام شده آن دارایی است. (استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))