منافع مالکانه در این استاندارد، منافع مالکانه درسطح وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است که معنای آن، منافع مالکیت در واحدهای تجاری تحت مالکیت سرمایه‌گذاران و منافع مالک، اعضا یا مشارکت‌کنندگان واحد‌های تجاری اشتراکی است.  (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

Equity interests: For the purposes of this IFRS, equity interests is used broadly to mean ownership interests of investor‑owned entities and owner, member or participant interests of mutual entities - IFRS 3 Business Combinations