معامله با شخص وابسته انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است. (استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجديدنظر شده 1384))

A related party transaction is a transfer of resources, services or obligations between a reporting entity and a related party, regardless of whether a price is charged - IAS 24 Related Party Disclosures