مزایای‌ بازنشستگی‌: عبارت‌ است‌ از حقوق‌ بازنشستگی‌ و سایر مستمریهایی‌ كه‌ به‌موجب‌ مقررات‌ طرح‌ انتظار می‌رود با توجه‌ به‌ سنوات‌ خدمت‌ گذشته‌ اعضا به‌ آنان‌ پرداخت‌ شود. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27 طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ (مصوب 1383))