این روزها در حال ضبط مجموعه ویدئوهای آموزشی حسابداری سرمایه گذاریها هستیم؛ و در تلاشیم تا خرداد 1402 آن را منتشر کنیم. در قالب این مجموعه ویدئوهای آموزشی، نحوه بکارگیری اصول و رهنمودهای مقرر در استانداردهای حسابداری 15، 18، 20، 36، 37، 38، 39، 40، 41، و IAS40 در ارتباط با حسابداری سرمایه گذاری در املاک ، سرمایه‌گذاری در اوراق مالکانه و اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و فرعی، و سرمایه گذاری در مشارکتها (مشارکت خاص و عملیات مشترک)؛ تهیه صورتهای مالی تلفیقی (برای گروها)، صورتهای مالی مجموعه (برای واحدهای تجاری دارای منافع در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتها)، صورتهای مالی جداگانه (برای واحدهای تجاری دارای منافع در واحدهای تجاری فرعی، وابسته و مشارکتها)، ؛ و افشـای منافع در واحدهای تجـاری دیگر را آموزش خواهیم داد.

مخاطبان این مجموعه

با توجه به پیچیدگیهای روزافزون بازارهای مالی، ابزارهای مالی و روابط تجاری و سرمایه‌گذاری، نحوه رعایت استانداردهای حسابداری مرتبط با انواع مختلف سرمایه‌گذاریها جزو پیچیده‌ترین موضوعات حسابداری محسوب میشود. از این رو، مخاطبان این مجموعه ویدئوهای آموزشی طیف گسترده‌ای از حسابداران حرفه‌ای (در رده‌های مبتدی تا عالی)، تحلیلگران مالی، اعضای مالی هیئت مدیره‌ها، کارشناسان شاغل در نهادهای مالی، دانشجویان، و مدرسان دانشگاه را دربرمیگیرد.