مبلغ‌ دفتری‌ عبارتست از مبلغی‌ كه‌ دارایی‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زیان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس می‌شود. (استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised after deducting any accumulated depreciation (amortisation) and accumulated impairment losses - IAS 16 Property, Plant and Equipment & IAS 38 Intangible Assets & IAS 36 Impairment of Assets