مبالغ‌ دریافتی‌ بابت‌ پیشرفت‌ كار ‌عبارت‌ است‌ از :

  • الف‌. علی‌الحسابهـا: مبالغی‌ است‌ كه‌ به طور موقت‌ در قبال‌ صورت‌ حسابهای‌ صادره‌ در دست‌ بررسی‌ دریافت‌ می‌شود.
  • ب‌. سایر دریافتهـا: عبارت‌ است‌ از اقلامی‌ كه‌ ماهیت‌ علی‌الحساب‌ نداشته‌، لیكن‌ در قبال‌ پیشرفت‌ كار دریافت‌ می‌شود و نیز دربرگیرنده‌ آن‌ بخش‌ از مبالغ‌ پیش‌ دریافت‌ پیمان‌ است‌ كه‌ كار مربوط‌ به‌ آن‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ شده‌ است‌.

(استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (مصوب 1379))