فعالیتهای عملیاتی عبارت است از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و سایر فعالیتهایی که جزء فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نباشند. (استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397))

Operating activities are the principal revenue‑producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities - IAS 7 Statement of Cash Flows