لینک دانلود فایل PDF صورتهای مالی نمونه سازمان حسابرسی برای شرکتهای منفرد (اینجا)

لینک دانلود فایل WORD صورتهای مالی نمونه سازمان حسابرسی برای شرکتهای منفرد (اینجا)

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در راستای بهبود افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای تولیدی، سازمان حسابرسی به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان، صورتهای مالی نمونه برای شرکتهای تولیدی را بازنگری و سعی کرده است که حاوی اطلاعات مورد نیاز کلیه ذینفعان باشد. در اینباره، توجه استفاده‌کنندگان صورتهای مالی را به نکات زیر جلب میشود:

  • این صورتهای مالی در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا است.
  • در تهیه صورتهای مالی نمونه، بر افشای کافی و مناسب اطلاعات در شرایط عمومی و کلی تاکید شده و ازپرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. به بیان دیگر، ملاك درج اقلام در صورتهاى مالى اساسی نمونه و یادداشتهاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از اینرو، در موارد بااهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و درخصوص سایر موارد مستلزم افشا نیز باید حسب مورد از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.
  • در برخی شرکتها ممکن است سرفصلهایی وجود داشته باشد که در این صورتهای مالی نمونه پیش بینی نشده است. در چنین شرایطی، سرفصلهای مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این صورتهای مالی اضافه شود .
  • استفاده از عنوان«سایر» در یادداشتهای توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود. 
  • به منظور ارائه منصفانه صورتهای مالی شرکت ملزم است، در مواردی که رعایت الزامات خاصی ازاستانداردهای حسابداری برای بهبود درك استفادهکنندگان صورتهای مالی از تاثیر معاملات خاص، سایر رویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد، اطلاعات بیشتری را افشا کند.
  • در مواردی که مدیریت در ارزیابیهای خود، از ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاهمیشود که میتواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت، تردیدی عمده ایجاد کند، شرکت باید این ابهام را افشا کند.
  • شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقلامی را که ماهیتیا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام کماهمیت باشند. شرکت نباید با پنهان کردن اطلاعات بااهمیت در میان اطلاعات بیاهمیت یا با تجمیع اقلام بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درك صورتهای مالی بکاهد، چرا که ارائه اطلاعات تفصیلی کم اهمیت، زمینه نادیده گرفتن اطلاعات بااهمیت را فراهم میکند.

مهمترین تغییرات نسبت به نسخه قبلی صورتهای مالی نمونه ابلاغ شده در تاریخ 23 دی 1399 بکارگیری استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب سال 1399) است که برای صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1 فروردین 1400 و بعد از آن شروع میشود، لازم الاجرا است. همچنین عطف تمامی اقلام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی به بندهای مربوط در استانداردهای حسابداری است.

مفروضات:

  • شرکت نمونه (سهامی عام)، شرکتى تولیدى و غیردولتى است.
  • شرکت نمونه، شرکت فرعی است که شرکت فرعی، وابسته ، مشارکت خاص و عملیات خارجی ندارد.