صندوق سرمایه‌گذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند. (استاندارد حسابداری‌ 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها (اصلاح‌شده 1399))