صاحبان سهام عادی: دارندگان سهام عادی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی در گروه. (استاندارد حسابداری 30 سود هر سهم (مصوب 1388))