طبق بند ب ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب یکم اردیبهشت 1394) شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد میتوانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامیکه این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی است.

طبق بندهای 35، 36، و رب45 «استاندارد حسابداری 36: ابزارهای مالی- ارائه» (مصوب 1397):

35. در صورتی كه واحد تجاری ابزار‌های مالكانه خود را بازخرید کند، این ابزار‌ها (سهام خزانه) باید از حقوق مالکانه كسر شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزار‌های مالكانه خود واحد تجاری، نباید هیچ‌ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی شود. سهام خزانه ممكن است توسط واحد تجاری یا سایر اعضای گروه تلفیقی خریداری و نگهداری شود. مابه‌ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد.

36. طبق استاندارد حسابداری ١ ارائه صورتهای مالی، مبلغ سهام خزانه نگهداری‌شده، بطور جداگانه درصورت وضعیت مالی یا یادداشتهای توضیحی افشا می‌شود. در صورتی كه واحد تجاری ابزار‌های مالكانه خود را از اشخاص وابسته بازخرید نماید، طبق استاندارد حسابداری 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته، این اطلاعات را افشا می‌‌كند.

رب45. ابزار‌های مالكانه خود واحد تجاری، صرف‌نظر از دلیل بازخرید، به عنوان دارایی مالی شناسایی نمی‌شوند. طبق بند 35، واحد تجاری كه ابزارهای مالكانه خود را بازخرید می‌کند، باید آن ابزار‌های مالكانه را از حقوق مالکانه كسر نماید. با وجود این، زمانی كه واحد تجاری حقوق مالکانه خود را از جانب دیگران نگه می‌دارد، برای مثال هنگامی که یک مؤسسه مالی حقوق مالکانه خود را به نیابت از مشتریان نگه می‌دارد، رابطه نمایندگی به وجود می‌آید و در نتیجه، ابزار‌های نگهداری‌شده در صورت وضعیت مالی واحد تجاری منعکس نمی‌شود.

مقررات تکمیلی: