سرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ در اجاره‌: عبارت‌ است‌ از مجموع‌ حداقل‌ مبالغ‌ اجاره‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ از دید اجاره‌دهنده‌ و هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ تضمین‌ نشده‌ای‌ كه‌ به‌ وی‌ تعلق‌ می‌گیرد. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Gross investment in the lease: The sum of: (a) the lease payments receivable by a lessor under a finance lease; and (b) any unguaranteed residual value accruing to the lessor - IFRS 16 Leases