سرمایه‌گذاری‌ خالص‌ در اجاره: عبارت‌ است‌ از سرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ در اجاره‌ پس‌ از كسر درآمد مالی‌ كسب‌ نشده‌. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Net investment in the lease: The gross investment in the lease discounted at the interest rate implicit in the lease - IFRS 16 Leases