سرمایه‌گذاری‌ جاری‌ به‌ طبقه‌ای‌ از سرمایه‌گذاریها گفته‌ می‌شود كه‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ نباشد. (استاندارد حسابداری‌ 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها (اصلاح‌شده 1399))