سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت: به‌ طبقه‌ای‌ از سرمایه‌گذاریها گفته‌ می‌شود كه‌ به قصد استفاده‌ مستمر در فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ شود. یك‌ سرمایه‌گذاری‌ هنگامی‌ به عنوان‌ دارایی‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود كه‌ قصد نگهداری‌ آن‌ برای‌ مدت‌ طولانی‌ به وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد یا توانایی‌ واگذاری‌ آن‌ توسط‌ سرمایه‌گذار مشمول‌ محدودیتهایی‌ باشد. (استاندارد حسابداری‌ 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها (اصلاح‌شده 1399))