زیان‌ کاهش‌ ارزش: مازاد مبلغ‌ دفتری‌ یک دارایی یا واحد مولد وجه نقد نسبت‌ به مبلغ‌ بازیافتنی‌ آن‌ است. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset or a cash‑generating unit exceeds its recoverable amount - IAS 36 Impairment of Assets