زیانهای‌ قابل‌ پیش بینی ‌‌زیانهایی‌ است‌ كه‌ انتظار می‌رود در طول‌ مدت‌ پیمان‌ ایجاد شود (با احتساب‌ مبالغ‌ براوردی‌ هزینه‌ كارهای‌ اصلاحی‌ و تضمینی‌ و هرگونه‌ هزینه‌های‌ مشابهی‌ كه‌ تحت‌ شرایط‌ پیمان‌ قابل‌ بازیافت‌ نیست‌) . مبلغ‌ زیان‌ مذكور بدون‌ توجه‌ به‌ موارد زیر براورد می‌شود:

  • الف‌. شروع‌ یا عدم‌ شروع‌ كار پیمان‌.
  • ب. حصه‌ای‌ از كار كه‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ انجام‌ شده‌ است‌.
  •  ج‌. میزان‌ سودی‌ كه‌ انتظار می‌رود از پیمانهای‌ دیگر (به‌ استثنای‌ پیمانهایی‌ كه‌ طبق‌ بند زیر پیمان‌ واحد تلقی‌ می‌شود) حاصل‌ شود.

(استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (مصوب 1379))

پیمان واحد: در صورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیـر، گـروه‌ پیمانهـا را اعم‌ از اینكـه‌ دارای‌ یك‌ یا چنـد كارفرمـا باشـد، باید به عنوان‌ یك‌ پیمان‌ واحد تلقی‌ كرد:

  • الف‌. گروه‌ پیمانها به عنوان‌ یك‌ مجموعه‌ مورد مذاكره‌ قرار گرفته‌ باشد،
  • ب‌‌. وابستگی‌ پیمانها به‌ یكدیگر به‌ گونه‌ای‌ باشد كه‌ در عمل‌ بخشی‌ از یك‌ پروژه‌ سودآور را تشكیل‌ دهد، و
  •  ج‌. پیمانها به طور همزمان‌ یا متوالی‌ اجرا شود.