رویداد تعهدآور رویدادی است که تعهدی قانونی یا عرفی ایجاد می‌کند به‌گونه‌ای که واحد تجاری ملزم به تسویه آن باشد. (استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظرشده 1384))

An obligating event is an event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to settling that obligation - IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets